Terms & Conditions

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
Sklep internetowyy - sklep internetowy, działający pod adresem www.silkymood.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
Sprzedawca - Jakub Chmielniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "LETHE Jakub Chmielniak" z głównym zakładem pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-24-97-177, Regon: 241353364; info@silkymood.com;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego);
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient - osoba korzystająca ze Sklepu internetowego, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku);
Regulamin - niniejszy regulamin;
Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827);
Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.
3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.
5. Promocje w sklepie internetowym www.silkymood.com nie łączą się. W trakcie trwania wyprzedaży, kody rabatowe nie są aktywne.

§2. Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu www.silkymood.com, co skutkuje założeniem Konta.
2. Rejestracja następuje poprzez:
wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne.
Są to: imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców również firma oraz NIP, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
4. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
5. Klient może usunąć konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: info@silkymood.com
6. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§3. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@silkymood.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) datę ujawnienia wady,
b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,
- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.
5.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony towar zgodnie z wszelkimi specyfikacjami zawartymi na stronie. Dotyczy to rozmiaru produktu, sposobu jego wykonania, materiału z którego jest wykonany oraz grafiki na zakupionym produkcie.
6.Jeśli klient stwierdzi braki w zakupionym produkcie, o których mowa była w specyfikacjach zawartych w sklepie, ma prawo złożyć reklamację wskazując to jako wadę produktu.
7.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar bez wad, w nienaruszonym stanie i w pełni odpowiada za transport sprzedawanego produktu. Sprzedawca odpowiada więc za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kc.

§4. Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
3. Poprzez zamówienia rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

§5. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
a) udostępnianie zawartości Sklepu
b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu
4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5. Klient zobowiązuje się do:
a) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) nie korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@silkymood.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§6. Czas trwania umowy

1.W momencie złożenia zamówienia, klient zawiera ze sprzedawcą umowę, która obowiązuje od momentu zamówienia do momentu dostarczenia produktu do klienta. Czas realizacji zlecenia przez sprzedawcę nie powinien zająć więcej niż 21 dni.
2. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 90 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar za pomocą formularza znajdującego się TUTAJ, na adres ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.
c) Do każdego wysłanego produktu dołączona jest metka – NIE USUWAJ TEJ ETYKIETY. Po jej usunięciu, zwrot w ramach Polityki Zwrotów Silky Mood nie będzie już możliwy i nie zostanie on zaakceptowany przez Silky Mood.

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
c) Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym stanie, ze wszystkimi dołączonymi metkami i w oryginalnym opakowaniu. Odzież, która zostanie zwrócona ze śladami noszenia lub poza wyznaczonym okresem obowiązywania zasad, nie będzie przyjmowana.

4.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

§7. Spory

1. W przypadku sporów powstałych na gruncie regulaminu lub umowy sprzedaży, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Wszystkie spory mogą zostać rozstrzygnięte bez angażowania wymiaru sprawiedliwości. Klient ma możliwość skorzystania z trzech innych sposobów rozstrzygania sporów:
a) wniesienie wniosku do stałego konsumenckiego sądu polubownego – spór rozwiązuje sędzia arbiter;
b)wniesienie wniosku o mediacje np. do izby handlowej – spór rozwiązuje mediator;
c)złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8. Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie,
b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §11 ust. 3 poniżej.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§9. Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym poprzez wiadomość e-mail na adres info@silkymood.com.

§10. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

Metody płatności
 • Za pobraniem
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
 • Sofort
Nasi partnerzy
 • Poczta Polska
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DHL
 • FedEx
 • UPS